လွှတ်တော် / သတင်းများ/ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

နေ့စွဲ
24.3.2020
အချိန်

(၂၄.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံး ငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီ (၃)ရပ်ပူးပေါင်း၍ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချရေးဦးစီးဌာန (ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန)၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချရေးဦးစီးဌာန (ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာန)များမှ တင်ပြလာသော ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘတ်ဂျက်လျာထားမှု လုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်း(အဖွဲ့-၁)သည် မတ္တရာမြို့နယ်နှင့် ပူးပေါင်း(အဖွဲ့-၂)သည် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။