လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / ကြေညာချက်များ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်


အကြောင်းအရာ

ကြေညာချက်အမှတ်

ခုနှစ်၊ လ

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၅/ ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၄ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃/ ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ ၃၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁ / ၂၀၁၉ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၅ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ၄ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂၁ / ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁၄ / ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁၃ / ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁ / ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၃ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၂ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း ၁ / ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် အသေးစိတ်သိရှိရန်