လွှတ်တော် / ကော်မတီများ /ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီအမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ပုဒ်မ ၁၆၇၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေး ( ) ( )ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်-


အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ

(က) ဦးအောင်မင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးမင်းမင်းနီ တံတားဦးမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးစိန်ဝင်း တောင်သာမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးအောင်ကျော်မိုး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဗိုလ်မှူး ဋ္ဌေးဦးခိုင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူး စိုးထွေးအောင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူး အောင်မင်းထွေး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားသော မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိ များနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ရမည်။
၃။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အခါအားလျော်စွာ ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံ ချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး အောက်ပါ အချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်-
(က)
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ၎င်း၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ ကို မည်သည့်အခြေအနေထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း၊
(ခ)
အဆိုပါ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်လျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် မူလသတ်မှတ်ချက် အတိုင်း ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ၊
၄။
အပိုဒ် ၃ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိရောက်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ လိုအပ် သည့်ဒေသများသို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ သွားရောက် စစ်ဆေး နိုင်သည်။
၅။
သာမန်အားဖြင့် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို ကော်မတီ က စိစစ်ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆွေးနွေး နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၆။
ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦး၏ ပြောဆိုသော(သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၈။
ကော်မတီသည်-
(က)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း အပြီးသတ် အစီရင်ခံ စာကို တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြားဖြတ်အစီရင်ခံ စာတင်ပြ ရမည်။
(ခ)
အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိ လျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မရှိလျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း တင်ပြ ရမည်။
(ဂ)
ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များက အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့ရာတွင်ခြွင်းချက် (သို့မဟုတ်) သဘောထားကွဲလွဲချက် များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် (သို့မဟုတ်) သဘောထားကွဲလွဲချက်များ ရေးသား ဖော်ပြ၍ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲ ဖော်ပြနိုင်သည်။
(ဃ)
အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီးနောက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ဥက္ကဋ္ဌမရှိက အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးမရှိက ကော်မတီဝင်တစ်ဦး ကသော် လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကသတ်မှတ်သည့် နေ့တွင် အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း အဆိုအတည် ဖြစ်ပြီးသောအခါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များကပေးသည့် ယူဆချက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် အကြံများကို ရယူ နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်များ မပြုလုပ်ရပါ။
(င)
အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ကလည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးမရှိက ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက သော် လည်း ကောင်း အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က သဘောတူ လက်ခံရန် အဆို တင်သွင်းရမည်။
၉။
ကော်မတီဝင်များသည်-
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ဆွေးနွေး ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ရှိသည်။
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီတွင် အများဆုံး(၄)ခုထိ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခွင့် ရှိသည်။

ကော်မတီဝင်များ၏အခွင့်အရေးများ

၁၀။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာ ဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားရာ၌လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များ ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ် သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၁။
ကော်မတီဝင်များသည်-
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေများအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးမှ တစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများ သို့တက် ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁၂။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏ သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့

စာအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၁၄/ရေးရာ ( )
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ရက်

အကြောင်းအရာ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုချက်အရ အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-


ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ

(က) ဦးအောင်မင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးမင်းမင်းနီ တံတားဦးမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးစိန်ဝင်း တောင်သာမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးအောင်ကျော်မိုး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဗိုလ်မှူး ဋ္ဌေးဦးခိုင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူး စိုးထွေးအောင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဗိုလ်မှူး အောင်မင်းထွေး တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး
၂။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ပေး သတ်မှတ်ချက်များကို ဤစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လှည့်လည်စာတွဲ / ရုံးလက်ခံ


လေးစားအပ်ပါသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခင်ဗျား . . . . . . . . . . .
ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၁။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားသော မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိ များနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ရမည်။
၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အခါအားလျော်စွာ ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံ ချက်များ၊ ကတိများ နှင့် တာဝန်ခံချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး အောက်ပါ အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်-
(က)
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက၎င်း၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ ကို မည်သည့် အခြေအနေထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်း၊
(ခ)
အဆိုပါ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်လျှင်ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် မူလသတ်မှတ် ချက်အတိုင်း ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ၊
၃။
အပိုဒ် ၃ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်၍ ထိရောက်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ လိုအပ် သည့် ဒေသများသို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
၄။
သာမန်အားဖြင့် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို ကော်မတီ က စိစစ်ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆွေးနွေး နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၅။
ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦး၏ ပြောဆိုသော(သို့မဟုတ်) ပြုလုပ် သောကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက် များကို သော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြု မှတ်တမ်း တင်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲ အဖြစ် တစ်ပေါင်း တည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၆။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၆၅ပါပြဌာန်းချက် များနှင့်အညီ ကျင်းပ ရမည်။
၇။
ကော်မတီသည်-
(က)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က သတ်မှတ်သည့်ရက်အတွင်း အပြီးသတ် အစီရင်ခံ စာကို တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါက ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်။
(ခ)
အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော် လည်းကောင်း တင်ပြရမည်။
(ဂ)
ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များက အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။ သို့ရာတွင်ခြွင်းချက် (သို့မဟုတ်) သဘောထား ကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် (သို့မဟုတ်) သဘောထားကွဲလွဲချက်များ ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်။
(ဃ)
အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီးနောက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ဥက္ကဋ္ဌ မရှိအတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး မရှိက ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကသတ်မှတ်သည့် နေ့တွင် အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဆိုအတည် ဖြစ်ပြီးသောအခါ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကပေးသည့် ယူဆချက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် အကြံများကိုရယူ နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ချက်များ မပြုလုပ်ရပါ။
(င)
အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကလည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးမရှိက ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်း ကောင်း အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံ ရန် အဆို တင်သွင်းရမည်။
၈။
ကော်မတီဝင်များသည်-
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီတွင် အများဆုံး(၄)ခုထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြခွင့် ရှိသည်။

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင်၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၉။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကော်မတီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာ ဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ် ၌လည်းကောင်း၊ တာဝန် အရ ခရီးသွားရာ၌လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့် ငွေနှင့် စရိတ်များ ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သတ်မှတ် သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၀။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေများအရ အရေးယူခံ ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးမှ တစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက် ခွင့် ရှိသည်။

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၁၁။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။