လွှတ်တော် / ကော်မတီများ /ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီအမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ / လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို ကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေး ( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်-


လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

(က) ဦးစောသောင်းတင် (ခ)ဦးသောင်းတင် မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဗိုိုလ်မှူးသိန်းဟန် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဗိုလ်မှူးအောင်သီဟ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါက်တာချစ်ကိုကို ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးဝဏ္ဏအောင် တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါ်ငြိမ်းသက်နွယ် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစိုးသန်း မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ ကို စနစ်တကျစုစည်း၍ မှတ်တမ်းပြုစုထားရှိရမည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကျင်းပသည့် အခါဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါဖြစ်စေ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ ကို စိစစ်မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
၃။
ကော်မတီသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ အဆိုများတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ နှင့်ညီညွတ်စေရေး ကြီးကြပ်ရန်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြ ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄။
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ အဆိုများတင်သွင်း ခြင်း၊ မေးခွန်း မေးမြန်းခြင်းတွင်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ချောမွေ့စေရေးအတွက် ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကော်မတီများ၊ အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၅။
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆို တင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများအပေါ် ဖြေကြားရှင်းလင်းမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာန များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လွှတ်တော် လုပ်ငန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို ပြည့်စုံစွာ ဆက်စပ်စုစည်း၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘော တူညီ မှုရယူ၍ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့်အတူ တင်သွင်းရမည်။
၆။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၇။
ကော်မတီသည် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံပြီးစိစစ်ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊
၈။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၉။
ကော်မတီသည် မိမိကော်မတီ၏လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေး စဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်းစား ရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်း တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆွေးနွေးခွင့် ရှိသည်၊

၁၀။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များ ကိုသော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေး ချက်အားလုံး ကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၁။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၁၂။
ကော်မတီသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်အကြံပြု ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဥပဒေရေးရာ အကြံပြုချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိ သည်၊
(ဂ)
ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ဃ)
ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ဥပဒေရှု့ထောင့်မှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(င)
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်း/အားသာမှုများကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။
၁၃။
အပိုဒ် ၅ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့်အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်း နှင့်ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များ ဖြစ်ရမည့် အပြင် ထိုဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်း၏သဘောတွင် အကျုံးဝင်သောတင်ပြချက်၊ အကြံ ပြုချက်များလည်းဖြစ်ရမည်။
၁၄။
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံ စာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီ ဝင်တစ်ဦး ကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် လွှတ်တော်လုပ် ငန်းပြုစုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၅။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင်ဆောင် ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၆။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အားလျော် စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာ ရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၇။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံ ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊/dd>
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူး မှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁၈။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁) နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁) နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့

စာအမှတ်၊ ၁ /၂ - ၃/ရေးရာ ( )
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ရက်

အကြောင်းအရာ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ် ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( ) ( ) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုချက်အရ အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-


လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

(က) ဦးစောသောင်းတင် (ခ)ဦးသောင်းတင် မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဗိုလ်မှူးသိန်းဟန် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဗိုလ်မှူးအောင်သီဟ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါက်တာချစ်ကိုကို ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးဝဏ္ဏအောင် တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါ်ငြိမ်းသက်နွယ် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစိုးသန်း မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
၂။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ပေး သတ်မှတ်ချက်များကို ဤစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လှည့်လည်စာတွဲ / ရုံးလက်ခံ


လေးစားအပ်ပါသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခင်ဗျား . . . . . . . . . . .
ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏တာဝန်များ

၁။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ ကိုစနစ်တကျစုစည်း၍ မှတ်တမ်းပြုစုထားရှိရမည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကျင်းပသည့်အခါ ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါဖြစ်စေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို စိစစ်မှတ်တမ်း တင်ရမည်။
၂။
ကော်မတီသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ အဆိုများတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ များနှင့်ညီညွတ်စေရေး ကြီးကြပ်ရန်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သို့တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃။
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ အဆိုများတင်သွင်း ခြင်း၊ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းတွင်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ချောမွေ့စေရေးအတွက် ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကော်မတီများ၊ အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄။
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဥပဒေပြုခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အဆို တင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းများအပေါ် ဖြေကြားရှင်းလင်းမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာန များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီး မှုအခြေအနေများကို ပြည့်စုံစွာဆက်စပ်စုစည်း၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီမှုရယူ၍ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်။
၅။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ကြား နာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင် သည်။
၆။
ကော်မတီသည် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံပြီးစိစစ်ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊
၇။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၈။
ကော်မတီသည် မိမိကော်မတီ၏လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးစဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင်-
(က)
ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဆွေးနွေးခွင့် ရှိသည်၊
၉။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်း ကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း များကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်း အဝေး မှတ်တမ်းများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထား နိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁၀။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၁၁။
ကော်မတီသည် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ -
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက်များ ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဥပဒေရေးရာ အကြံပြုချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ဃ)
ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ဥပဒေရှု့ထောင့်မှ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(င)
လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်း/အားသာမှုများကို တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။

၁၂။
အပိုဒ် ၅ အရ ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်း နှင့်ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့် အပြင် ထိုဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်း၏သဘောတွင် အကျုံးဝင်သောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရမည်။
၁၃။
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုကော်မတီက သဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာကို လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ ရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် လွှတ်တော် လုပ်ငန်း ပြုစုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ခုနှစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၄။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ၏အခွင့်အရေးများ

၁၅။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့်အားလျော် စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရခရီးသွားလာ ရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၆။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံ ရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီဝင်၏သက်တမ်း

၁၇။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။