လွှတ်တော် / ကော်မတီများ /ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီအမည်နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ / ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


၁။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊၆၃တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး( )ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့ပါ သည်-


ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီ

(က) ဦးအောင်သန်းထွန်း စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးအောင်ကြည် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးမိုးမြင့်သိန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါ်သင်းမြမြသင်း မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးမင်းမင်းနီ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဒေါ်သဲစုဝေ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်မှု တို့ကို စစ်ဆေးထားသည့်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရမည်။ ယင်းသို့ စိစစ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ လျာထားရငွေများကို ပြည့်ဝစွာ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိသုံးစွဲခွင့်ပြုထားသော ငွေကြေးများကို ထိရောက် စွာ အသုံးပြု/မပြု သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲ ခြင်းရှိ/မရှိ တို့ကိုစိစစ်ရမည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များ ကိုထမ်းဆောင်ရမည်။
၃။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခွင့်ပြုထားသောငွေများကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ လိုအပ်သည့်ဌာနများသို့သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြို့နယ်အလိုက်ထူးခြားသောအခြေအနေများရှိပါလျှင် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ မြေပြင် အရောက် ကွင်းဆင်းထိတွေ့လေ့လာ၍ ကော်မတီတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြရမည်။ အောက်ပါ အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် တာဝန်ရှိသည် -
(က)
ခွင့်ပြုထားသောသုံးငွေတစ်ရပ်ကိုအခြားကိစ္စအတွက်ခေါင်းစဉ်ပြောင်း၍ သုံးသည့်ကိစ္စများ
(ခ)
ခွင့်ပြုထားသည့်သုံးငွေတစ်ရပ်အတွင်းခေါင်းစဉ်ပြောင်း၍သုံးစွဲရာ၌ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသည့်ကိစ္စများ၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ လမ်းညွှန်သင့်သော ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲပုံ နည်းလမ်း အားနည်းချက်များ၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြပေးရန် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တောင်းဆိုသောအသုံးစရိတ်များ။
၄။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာစာရင်းများ၊နှစ်ချုပ်စာရင်းများနှင့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်း များအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လေလွင့်ပြုန်းတီးမှု၊ ယိုဖိတ်မှု၊ပျက်စီးမှု၊ နစ်နာဆုံး ရှုံးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု ရှိ/မရှိ စသည်တို့ကို စစ်ဆေးထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံ စာကို စိစစ်ရမည်။
၅။
တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်စေ၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် ကိုစစ်ဆေးပေးရန် ညှိနှိုင်းချက်အရစစ်ဆေးသည့် တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ ကိုလည်းကောင်း၊သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်း များကိုစစ်ဆေးသည့် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုလည်းကောင်း စိ စစ်ရမည်။
၆။
လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင်လိုအပ် သလို စိစစ်၍ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။
၇။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏တင်ပြချက်အရစိစစ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော် က ဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ကော်မတီ ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြ ရမည်။
၈။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟုယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြု နိုင်သည်။
၉။
ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်ယူရမည့်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးစဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းဆွေးနွေးစဉ်းစားရမည်။ သို့ရာတွင် -
(က)
ကော်မတီတွင်အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင် သွင်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်။
၁၀။
ကော်မတီကအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်း ကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံး ကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း များကိုဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူ ကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ်တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထား နိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံး သို့ပေးပို့ရမည်။
၁၁။
ကော်မတီသည် ဆွေးနွေးရရှိသောမိမိကော်မတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ဆောင် ဖွယ်ရာ များကို လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့တင်ပြရမည်။ လွှတ်တော်သို့တင်ပြသင့်သောအခြေအနေဖြစ်က ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘော တူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လွှတ်တော်ကဆက်လက်တင်ပြရမည်။
၁၂။
ကော်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရန် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများ လိုအပ်ပါကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြသဘောတူညီ ချက် ရယူ၍ရေးဆွဲနိုင်သည်။ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပါကအောက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ်၍ ရေးဆွဲ ရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊
၁၃။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏နည်းဥပဒေ၆၅ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ကျင်းပရမည်။
၁၄။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ် လျဉ်း၍-
(က)
နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြု ချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကိုစိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိသည်၊
(ဂ)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအပေါ် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင် ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ)
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၅။
အပိုဒ် ၁၀ အရ အကြံပြုချက်များသည် တာဝန်ယူရသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် ယင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောတင်ပြချက်၊ အကြံပြု ချက်များ ဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း၏သဘောတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။
၁၆။
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဥပဒေကြမ်းများကိုကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင် ခံစာကိုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိတာဝန် ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီသို့လွှဲအပ်သည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်၊
(င)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (သို့မဟုတ်) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
၁၇။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး(၂)ခုထိ ပါဝင်ဆောင် ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၈။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင်ရောက်ရှိ နေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့် ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၉။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပအခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက် ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၂၀။
လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ်သတ် မှတ်သည်။ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ် သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ဦးအောင်ကျော်ဦး
( ဥက္ကဋ္ဌ )

ဖြန့်ဝေခြင်း
- သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
မိတ္တူကို
- တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
- လက်ခံ

လေးစားအပ်ပါသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ ခင်ဗျား . . . . . . . . . . .
ကျွန်တော်ကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဌေး ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်များ

၁။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်မှု တို့ကို စစ်ဆေးထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရမည်။ ယင်းသို့ စိစစ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ လျာထားရငွေများကို ပြည့်ဝစွာ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိ သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသောငွေကြေးများကို ထိရောက် စွာ အသုံးပြု/မပြု သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲခြင်း ရှိ/မရှိတို့ကို စိစစ်ရမည်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၂။
ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခွင့်ပြုထားသော ငွေများကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲခဲ့ခြင်းရှိ/မရှိလိုအပ်သည့်ဌာနများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ မြို့နယ်အလိုက်ထူးခြားသော အခြေအနေများရှိပါလျှင် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ မြေပြင် အရောက် ကွင်းဆင်း ထိတွေ့လေ့လာ၍ ကော်မတီတွင်အသေးစိတ် ဆွေးနွေးတင်ပြရမည်။ အောက်ပါ အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် တာဝန်ရှိသည်
(က)
ခွင့်ပြုထားသောသုံးငွေတစ်ရပ်ကို အခြားကိစ္စအတွက် ခေါင်းစဉ်ပြောင်း၍သုံး သည့်ကိစ္စများ၊
(ခ)
ခွင့်ပြုထားသည့်သုံးငွေတစ်ရပ်အတွင်း ခေါင်းစဉ်ပြောင်း၍သုံးစွဲရာ၌ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသည့်ကိစ္စများ၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ လမ်းညွှန်သင့်သော ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲပုံ နည်းလမ်း အားနည်းချက်များ၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြပေးရန်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တောင်းဆိုသော အသုံးစရိတ်များ။
၃။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာစာရင်းများ၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လေလွင့်ပြုန်းတီးမှု၊ ယိုဖိတ်မှု၊ ပျက်စီးမှု၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုရှိ/မရှိ စသည်တို့ကို စစ်ဆေးထားသည့်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ် ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကို စိစစ်ရမည်။
၄။
တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ကဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် ကို စစ်ဆေးပေးရန် ညှိနှိုင်းချက်အရ စစ်ဆေးသည့် တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုလည်းကောင်း၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းများကို စစ်ဆေးသည့်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏အစီရင်ခံစာကိုလည်းကောင်း စိစစ် ရမည်။
၅။
လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ပြန်လည်တင်ပြရမည်။
၆။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရစိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော် ကဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင်လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် တင်ပြရမည်။
၇။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သောအကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟုယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၈။
ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်ယူရမည့်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးစဉ်းစားရာ၌ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးစဉ်းစားသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆွေးနွေးစဉ်းစား ရမည်။ သို့ရာတွင် -
(က)
ကော်မတီတွင်အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူမလို၊
(ခ)
ကော်မတီဝင်များသည်ကိစ္စတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆွေးနွေး ခွင့်ရှိသည်၊
၉။
ကော်မတီက အစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ် သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော် လည်းကောင်းပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကိုအသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ နှင့်အတူ ပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

၁၀။
ကော်မတီသည် ဆွေးနွေးရရှိသော မိမိကော်မတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ဆောင် ဖွယ်ရာများကို လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ပေးပို့ တင်ပြရမည်။လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသင့်သော အခြေအနေဖြစ်က ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘောတူ ချက်ဖြင့် လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းသို့ ဆောင်ရွက်ရန်ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူ ချက်ဖြင့် လွှတ်တော်က ဆက်လက်တင်ပြရမည်။
၁၁။
ကော်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရန် ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းများလိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြသဘောတူချက် ရယူ၍ ရေးဆွဲနိုင်သည်။ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲပါက အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ်၍ ရေးဆွဲရမည်-
(က)
နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ခ)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိစေရန်၊
(ဃ)
နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရန်၊
(င)
နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်၊
(စ)
အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဆ)
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဇ)
ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရောထွေးခြင်းမရှိစေရန်၊
(ဈ)
ဤတိုင်းဒေသကြီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ တာဝန်အရ ရေးဆွဲသော ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လျှင် ထိုစာချုပ်များ၊ သဘောတူ စာချုပ်များပါ နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများက သဘောတူလက်ခံထားသော အချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်း ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်း မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ည)
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စပ်ဆိုင်သော မူပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိစေရန်၊
(ဋ)
ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိစေရန်၊
(ဌ)
ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိ စေရန်၊
၁၂။
ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ် တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ကျင်းပရမည်။
၁၃။
ကော်မတီသည် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ် လျဉ်း၍-
(က)
နိုင်ငံတော်၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်သူတို့အားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြု ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြု ချက်များ၊ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကိုစိစစ်၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအပေါ် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင် ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ)
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်နှင့် အတူ အကြံပြုချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၄။
ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တာဝန်ယူရသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့်ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက် များဖြစ်ရမည့်အပြင် ထိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း၏သဘော တွင် အကျုံးဝင်သောတင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။
၁၅။
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဥပဒေကြမ်းများကို ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက -
(က)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကိုပြုစု၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်၊
(ခ)
အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံ စာကိုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ထံတင်ပြရမည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မ တီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် သဘာပတိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မ တီဝင်တစ်ဦး ကသော်လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြနိုင်သည်၊
(ဃ)
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းနှင့် ဥပဒေကြမ်းကိုကော်မတီသို့ လွှဲအပ်သည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(င)
၁၆။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့် နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ရှိသည်၊
(ခ)
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၏ လွှတ်တော်ကော်မတီ အများဆုံး (၂)ခုထိပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၁၇။
ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်အား လျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေးတက် ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာ ဒေသတွင်ရောက်ရှိနေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီး သွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကိုခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၈။
ကော်မတီဝင်များသည် -
(က)
ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ)
ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဂ)
ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက် ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၁၉။
လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌသည်ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို (၁)နှစ်သတ် မှတ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပါက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။